תנאים והגבלות - התנסות בקידום אתרים (סטאג')

ההתנסות מיועדת לתלמידי ובוגרי קורס קידום אתרים של סאו סימפל בע"מ (להלן" "סאו סימפל") במכללת ג'ון ברייס תל אביב (להלן: "המתנסים"). בכפוף לאמור לעיל ההשתתפות בהתנסות חינם.

מטרת ההתנסות היא להקנות למתנסים ניסיון מעשי בקידום אורגני של אתר משלבי קליטת האתר ועד לעבודה החודשית השוטפת ולהקנות להם את הביטחון הנדרש לניהול עסק עצמאי בתחום ו/או להשתלבות בשוק העבודה כשכיר.

א. במהלך ההתנסות, המתנסים יקדמו אתר אחד בכל שפה שיבחרו בארץ או בחו"ל (להלן: "האתר המקודם") ולצורך כך יוכלו להשתמש ב Web CEO (להלן: "המערכת").
ב. סאו סימפל תספק אתר להתנסות (שאינו שייך ללקוחות החברה) למי מהמתנסים שלא מצאו אתר כזה אשר בבעלותם , בבעלות החברה בה הם עובדים או של לקוח שלהם.
ג. האתר המקודם יכול להיות בלוג, אתר עסקי פרטי או אתר של כל חברה או ארגון המעוניינים בקידום האתר ואשר הסמיכו את המתנסה לקדם את האתר ובתנאי שלא מדובר באתרים העוסקים בתכנים פוגעניים ו/או סקס ו/או הימורים ו/או פרמה ו/או אופציות בינאריות ו/או הורדות.
ד. מודגש כי לסאו סימפל לא יהיה שום קשר או אחריות כלשהי לקידום האתר ו/או לאתר המקודם (מלבד האתרים השייכים לסאו סימפל). הקידום, על כל פעולותיו והשימוש במערכת הינם באחריות המתנסה בלבד.
ה. המתנסים בלבד אחראים על כל נזק שייגרם לאתר המקודם כתוצאה מההתנסות ויהיו חייבים לשפות את סאו סימפל באם תגיע דרישה ו/או תביעה מצד האתר המקודם אל סאו סימפל.
ו. הפעילות באתר המקודם תהיה באופן מלא של המתנסים שיהיו בקשר עם בעלי האתרים, כאשר סאו סימפל מסייעת למתנסים ומדריכה אותם כיצד לעבור את השלבים השונים של הקידום.
ז. כל הפרסומים באתר המקודם בפרט וברשת האינטרנט בכלל, מכל סוג שהוא: מאמרים, תגובות, קישורים, תמונות, פוסטים ובכלל הינם באחריות המתנסים בלבד ובכל מקרה של תביעה כלשהי מצד בעלי האתר, סאו סימפל לא תישא באחריות והמתנסה מסכים לקחת על עצמו את מלוא האחריות.
ח. המתנסה יפעל בתום לב וישמור על הקניין וזכויות היוצרים של בעלי האתר המקודם וכן של כל צד ג' שזכויותיו מוגנות.
ט. לסאו סימפל הסמכות המלאה להפסיק בכל שלב את ההתנסות של כל אחד מהמתנסים על בסיס שיקול דעתה הבלעדי ולמתנסים לא תהיה כל טענה נגד סאו סימפל בעניין זה.
י. למען הזהירות, מודגש כי בשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד בין המתנסים לסאו סימפל.
יא. בשום מקרה סאו סימפל לא תישא בעלויות (בכסף או בשווה כסף) לצורך קידום האתר המקודם.
יב. משך ההתנסות תלוי בהיקף הפעילות של המתנסה. המתנסה חייב לבצע את כל המשימות כפי שיוגדרו על ידי החונך ולדווח על ביצועם באמצעות המערכת. אי דיווח במערכת יתפרש כחוסר פעילות ולאחר התרעה תופסק ההתנסות לאלתר.